top of page

תקנון אתר ומדיניות פרטיות

תקנון

כללי

1.     אתר האון ליין של "משק פילצביץ" הינו אתר אינטרנט במסגרתו ניתן לבצע הזמנת מוצרים של משק פילצביץ (להלן: "האתר"). האתר מופעל ומנוהל ע"י משק פילצביץ בע"מ ח.פ 51649887, ממושב היוגב, עמק יזרעאל 1923200 (להלן: "החנות"), במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

2.     כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החנות ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה.

3.     השירות שניתן במסגרת האתר  מוענק באזורים מסוימים בלבד הנמצאים באזורי החלוקה של חברת שליחויות חיצונית (להלן: "אזור השירות").

4.     יובהר כי על אף האמור לעיל לחנות הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזור השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

5.     אספקת מוצרים שנרכשו באמצעות האתר או בהזמנה טלפונית אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

6.     החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החנות בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

7.     החנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

8.     החנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר תכנים מן האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

9.     תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

10.   האמור בתקנון זה יחול גם במידה ולקוח בחר לבצע הזמנה באמצעות הטלפון או בדרך אחרת.

המוצרים

11.   בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון הנמכרים מעת לעת בחנות והמוצגים באתר.

12.   החנות אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים והינה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

13.   אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החנות.

14.   אלרגניים  – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, במידה ומופיעים. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

המחירים

15.   מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר.

16.   מובהר בזאת, כי החנות תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

17.   בכל הנוגע למכירות באתר האונליין של "משק פיצלביץ", בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר האונליין של "משק פילצביץ" אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בחנות ממנה נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר אתר האונליין "משק פילצביץ" ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר כאמור לעיל, ויישמרו למשך 24 שעות.

18.   מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

19.   מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע כפוף לכך שסגירת ההזמנה מול החנות תתבצע מיום ביצוע ההזמנה באתר או באפליקציה.

20.   מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

ביצוע ההזמנה

21.   תנאי מוקדם לביצוע הזמנה באמצעות האתר הינה רישום ומילוי כל פרטי הלקוח המבוקשים.

22.   לקוח המבצע הזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לו לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו. מסירת מלוא הפרטים, תקינותם ונכונותם מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים החנות לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

23.   הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה המקוון באתר יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות פרטי הלקוח.

24.   הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

25.   בסיום תהליך ההזמנה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

26.   החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע הזמנות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

27.   התשלום באתר תבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ובתוקף, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת.

28.   תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנות בעת ביצוע הרכישה.

29.   החנות אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שנמסרו לה על ידי הלקוח  ואינה מאחסנת אותו במאגר, ואינה מעבירה אותם לצד שלישי כלשהו, אלא לביצוע התשלום בלבד לצורך השלמת הרכישה כמפורט בתקנון זה.

אספקה ודמי משלוח

30.   בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח כפי שיפורסמו באתר או כפי שיימסרו ללקוח על ידי נציג החנות בעת ביצוע התשלום.

31.   המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החנות, ככל ויימצאו במלאי החנות בעת ביצוע התשלום.

32.   מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי.

33.   מובהר, כי מדי יום ראשון נארזות ההזמנות ומשלוחים יצאו אחת לשבוע עם חברת שליחויות חיצונית. החנות תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למדיניות חברת המשלוחים החיצונית.

34.   אי עמידת החנות במועד האספקה שתואם, מכל סיבה שהיא, לא תפטור את הלקוח מתשלום עבור הזמנה שסופקה לו בפועל.

35.   החנות תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החנות אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החנות בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. החנות תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות בעת ביצוע התשלום.

36.   במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה לחנות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח חוזר בגין החזרת המוצרים לחנות וכן בדמי משלוח נוספים לאספקה במועד חדש. מובהר, כי אי תיאום מועד הזמנה חדש על ידי הלקוח, לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה שבוצעה על ידו.

37.   מובהר, כי ככל שהלקוח לא יהיה במען כאמור ויאשר טלפונית להשאיר את המוצרים בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי האחריות על המוצרים תחול עליו בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה, לרבות בגין גניבה ו/או קלקול בקשר למוצרים שהושארו כאמור.

38.   המוצרים המוזמנים יארזו בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, לפי שיקול דעת הקבוצה, ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

החזרת מוצרים

39.   על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

40.   לקוח הטוען לאי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לחנות בתוך 48שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בתוך פרק הזמן האמור, יהווה ויתור של הלקוח על כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או איש שביעות רצון מצידו. 

41.   נציג החנות יבדוק את טענת הלקוח כאמור ובמידת הצורך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החנות, יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. מובהר בזאת, כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בתשלום דמי משלוח נוספים, בהתאם לתקנון זה.

ביטול / שינוי הזמנה

42.   לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות הזמנה עד למועד ביצוע התשלום מול נציג החנות כאמור.

43.   ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע אופן טלפוני בלבד. לא יכול לאחר סגירת ההזמנה... רק במידה ומתאפשר באופן טלפוני.

44.   יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ובכפוף למדיניות החנות כפי שתהא מעת לעת.

45.   החנות תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

אחריות

46.   הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחנות ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב.

47.   הלקוח פוטר את החנות מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

48.   החנות לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

49.   החנות לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

50.   מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החנות בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

אבטחת האתר

51.   אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים, בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

פרטיות

52.   בעת ביצוע רכישה באתר יידרש הלקוח להזין פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת מלאה, מספר ת.ז, כתובת, דואר אלקטרוני וטלפון (להלן יחד: "המידע").

53.   החנות מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודות הלקוח לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

                א.       על פי דרישה או בהסכמה מפורשת של הלקוח.

                ב.       במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין החנות שתחייב את חשיפת פרטי הלקוח ו/או אם הלקוח יבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.

                 ג.        במקרה בו ימצא כי הלקוח הפר את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם הלקוח יבצע או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.

                ד.       על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;

                ה.       בכל מקרה בו תסבור החנות כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

                 ו.        במקרה בו החנות תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.

54.   בהצטרפותו לשירותי חנות האונליין של "משק פילצביץ" הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או אודותיו ייאסף, יישמר במאגרי המידע של החנות לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.  כמו כן, החנות תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בנוגע לרכישות במסגרת האתר ו/או החנות, לצדדים שלישיים ועל פי שיקול דעתה של החנות.

55.   במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחנות בכתב בהתאם להוראות כל דין.

56.   האתר הינו אתר מאובטח ופרטי הלקוח המוזנים בו יישארו חסויים ומאובטחים.

57.   יובהר כי, ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת, אינה מאפשרת לחנות חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשות החנות ו/או חשיפת מידע אשר ברשותה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו להיחשף ולגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותה ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החנות. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החנות אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעשוי להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו, שמסר הלקוח באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם כזה או אחר, אשר יעשה בו שימוש שלא ברשות.

הזכויות של החנות באתר

58.   הקניין הרוחני באתר ובאפליקציה ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החנות.

59.   החנות שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

60.   שם החנות ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החנות הם בבעלות מלאה ובלעדית של החנות, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

61.   האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל.

62.   ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות שרטוטים וכדומה) המופיעים באתר והינם של צדדים שלישיים אחרים הרי שהינם רכושם ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמתם.

 

החוק החל ותניית שיפוט

63.   על ההתקשרות בין הלקוח לבין החנות באמצעות האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט.

 

 

יצירת קשר

64.   בכל שאלה ניתן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני : m.pilzevich@gmail.com; ובטלפונים 052-6852444, 054-2332686.

bottom of page